logo-1

موضوعات پیشنهادی دو برای همایش ملی اندیشه های قرآنی آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره) ارسال در تاریخ: ۲۲-۰۷-۱۳۹۷


باتوجه به درخواست  موضوع  از سوی طلاب ،دانشجویان وقرآن پژوهان جهت شرکت در همایش ملی دیدگاه های علوم قرآنی آیت الله العظمی فاضل(ره)

دبیرعلمی همایش موضوعات پیشنهادی را پیرامون هرکدام ازمحورهای همایش عنوان نمودند.

طلاب ،دانشجویان وقرآن پژوهان گرامی می توانند دریکی از موضوعات ذیل در آثار آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره)به نگاشتن مقاله اقدام کنند.
     1-بحث وحی پژوهی

 1. تحیل مولفه های معرفت دینی از منظر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره)
 2. وحی پژوهی بر اساس آیه ي 51 سوره ي شوری از نگاه فخر رازی آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره)
 3. بررسی تطبیقی دیدگاه نصر حامد ابوزید و آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره)
 4. نقد و بررسی آراء مستشرقان پیرامون مصادر قرآن بحث نسخ در قرآن (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره).)
 5. تحریف ناپذیری قرآن کریم بر طبق آیه ي 9 سوره ي حجر (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره).)

      2-بحث نسخ در قرآن 


 1. نقد و بررسی آراء مستشرقان پیرامون نسخ در قرآن (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره).)
 2. بازکاوی واژه نسخ در آیات قرآن از منظر  آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره)

      3 -بحث نقش آیات الاحکام در تفسیر قرآن


 1. روش شناسی آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره) در تفسیر آیات الاحکام
 2. بازکاوی تفسیر فقهی آیات الاحکام حج (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره).)
 3. بازکاوی تفسیر فقهی آیات الاحکام مربوط به عفاف (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره).)
 4. بازکاوی تفسیر فقهی آیات الاحکام مربوط به عبادت (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره).)
 5. بازکاوی تفسیر آیات الاحکام در تفسیر قرآن (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره).)
 6. تحلیل آراء مفسران و فقیهان شیعه در حوزه آیات الاحکام (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره).)
 7. تحلیل دیدگاه تفسیری آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره) با تاکید بر تفسیر آیات قصاص
 8. تحلیل دیدگاه تفسیر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره) با تاکید بر تفسیر آیات حرمت ربا
 9. تحلیل دیدگاه تفسیر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره) با تاکید بر تفسیر آیات حرمت غناء
 10. جستاری در گستره بهره گیری از قرآن در آموزه های فقهی (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره).)

    4-بحث ظاهر و باطن قرآن کریم


 1. واکاوی تفسیر ظاهری و باطنی قرآن کریم از منظر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره)
 2. تحلیلی نو از چند معنایی آیات قرآن کریم (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره).)
 3. بررسی تطبیقی تفسیر ظاهر و باطن قرآن از منظر امام خمینی(ره) و آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره)
 4. بررسی تطبیقی تفسیر ظاهر و باطن قرآن از منظر ملاصدرا و آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره)
 5. نقد و بررسی شبهات حول ظاهر و باطن قرآن  (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره).)
 6. بررسی نقش بطون قرآن در پاسخگویی به نیازهای بشر (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره).)